ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาโทร. 044-223014 หรือ 044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-223026

กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรนอกเวลา ปวส. และ ป.ตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์เพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์กับมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 15 – 21 พ.ย. 64