ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 : Admission ปีการศึกษา 2566

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 66 ภายในเวลา 16.30 น.