ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010 มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020