ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการผ่านระบบ Online ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการผ่านระบบ Online ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดของนักศึกษาใหม่ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6โทรสาร 044-223-010 มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ (คลิกที่ icon เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนการเงินและบัญชี โทร.044-224103 (สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น) งานทุนการศึกษา โทร.044-223114ถึง5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.044-223038 SUT MOBILE APPLICATION (สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง) ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2566

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 9 – 14 พ.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2566

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 8 – 9 พ.ค. 66 ภายในเวลา 23.59 น.