ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2566

โปรดดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 29 ม.ค. 66 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2566

โปรดศึกษารายละเอียด กำหนดการ และข้อปฏิบัติสำหรับการสอบจากประกาศอย่างเคร่งครัด