ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2565

โปรดดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2565

โปรดศึกษารายละเอียด กำหนดการ และข้อปฏิบัติสำหรับการสอบจากประกาศอย่างเคร่งครัด