ติดต่อเรา

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ที่ : อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา

                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา

  • alt text