หลักสูตร ระดับปริญญาโท

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
2 หลักสูตรฟิสิกส์
3 หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
4 หลักสูตรเคมี
5 หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
6 หลักสูตรชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
7 หลักสูตรจุลชีววิทยา
8 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
9 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
10 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักิวชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
2 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
3 หลักสูตรสหกิจศึกษา
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรพืชศาสตร์
2 หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
3 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
4 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
5 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2 หลักสูตรวิศวกรรมการไฟฟ้า
3 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
4 หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
5 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
6 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ
7 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์
9 หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
10 หลักสูตรนวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับที่ หลักสูตร
1 หลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ลำดับที่ หลักสูตร
1 เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล