สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรนานาชาติ
  • บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
แนะนำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี