สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
 • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเซรามิก
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมธรณี
 • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
 • วิศวกรรมพอลิเมอร์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมยานยนต์
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมโลหการ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมอากาศยาน
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรนานาชาติ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
 • วิศวกรรมโยธา
หลักสูตรนอกเวลา (ปวช., ปวส., ม. 6)
 • วิศวรรมเมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมพรีซิชั่น
 • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
แนะนำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี