นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล

ปีการศึกษา 2564

 • รับสมัคร Online 
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 17 ก.ค. 64)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (บัดนี้ – 17 ก.ค. 64)
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (วันที่ 2 ส.ค. 64)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 23 ก.ค. 64)
 • รับสมัคร Online  
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ระหว่างวันที่ 16 ส.ค.  – 6 พ.ย. 64)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โปรดติดตามประกาศรับสมัครในภายหลัง)
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (17 พ.ย. 64)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โปรดติดตามประกาศรับสมัครในภายหลัง)
 • รับสมัคร Online 
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 64 – 25 ก.พ. 65)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โปรดติดตามกำหนดการรับสมัครในภายหลัง
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (วันที่ 14 มี.ค. 65)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โปรดติดตามกำหนดการรับสมัครในภายหลัง

ปีการศึกษา 2563

 • รับสมัคร Online
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 12 ก.พ. 64)
  – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 12 ก.พ. 64)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครถึง 19 มี.ค. 64 ภายในเวลา 10.00 น.)
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (25 ก.พ. 64)
  – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (4 มี.ค. 64) ไม่มีผู้สมัคร
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็น 22 มี.ค. 64)
 • รับสมัคร Online 
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 3 ก.ค. 63)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-24 ก.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.)
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ขยายเวลา-วันที่ 24 ก.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.)
  – หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (ขยายเวลา-วันที่ 24 ก.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.)
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขยายเวลา-วันที่ 24 ก.ค. 63 ภายในเวลา 12.00 น.)
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ขยายเวลา-วันที่ 27 ก.ค. 63 ภายในเวลา 23.59 น.)
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (วันที่ 23 ก.ค. 63) 
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 30 ก.ค. 63) 
  – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วันที่ 30 ก.ค. 63) 
  – หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (วันที่ 30 ก.ค. 63) 
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 30 ก.ค. 63) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
  – หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วันที่ 30 ก.ค. 63)