รับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

[ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010