ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ดูทั้งหมด

กิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

โปรดศึกษารายละเอียด และกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รับสมัครประเภทอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี

ดูทั้งหมด