การสอบวิชาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า Online (ระหว่างวันที่ 2 – 4 ส.ค. 64)

(เฉพาะ นศ. รอบที่ 1 : Portfolio ที่ทำการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าเท่านั้น)

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ
 1. ตรวจสอบห้องสอบ Zoom Meeting ID/เลขที่นั่งสอบ (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบ)
  สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  – เข้าสู่ระบบทะเบียนฯ ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
  – เลือกเมนู [ตารางเรียน/สอบ]
  – เลือก ปีการศึกษา 2564 ภาค 0
 2. ศึกษาคู่มือการสอบ Online สำหรับนักศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223019 หรือ 044-223022 หรื อ 044-223023