การสำรวจข้อมูลความพร้อมในการเรียน – การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2564 (B64xxxxx)

ขอสำรวจข้อมูลความพร้อมในการเรียน – การสอบออนไลน์
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2564 (B64xxxxx)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน – การสอบออนไลน์ ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223020 หรือ 044223018