ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 3/2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่ 1,000 บาท (สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มี.ค. 64 ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร โทร. 044-224103)
  – ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่

 3. ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา 400 บาท/หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
 4. โปรดศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  Online สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 3/2563 (รายละเอียดตามขั้นตอนการส่งเอกสารตามเอกสารแนบ 1)
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา Online บัดนี้ – 19 มี.ค. 64)

 5. ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาได้ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th เมนูผลการศึกษา (ตรวจสอบผลได้หลังจากสำนักวิชาฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว)
 6. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 25 มี.ค. 64 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
  (กรุณาเตรียม บัตรประชาชนและหูฟัง (แจ็คขนาด 3.5 mm) มาเพื่อใช้ในการสอบ)

 7. ลงทะเบียนเรียนทาง Internet ตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 8. กิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020