ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 2/2563 (เพิ่มเติม)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่ 1,000 บาท (สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 พ.ย. 63 ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร โทร. 044-224103)
  – ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่

 3. ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา 400 บาท/หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
 4. โปรดศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  Online สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 2/2563 (รายละเอียดตามขั้นตอนการส่งเอกสารตามเอกสารแนบ 1)
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา Online ระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ย. 63)

 5. ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาได้ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th เมนูผลการศึกษา (ตรวจสอบผลได้หลังจากสำนักวิชาฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว)
 6. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 25 พ.ย. 63 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
  (กรุณาเตรียม บัตรประชาชนและหูฟัง (แจ็คขนาด 3.5 mm) มาเพื่อใช้ในการสอบ)

 7. ลงทะเบียนเรียนทาง Internet ตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 8. กิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020