เลื่อนการสอบ และขยายเวลาการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ขยายเวลาถึง 24 ม.ค. 64)


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • ผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อรับทุน เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัคร (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศ มทส. เรื่องการรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมสอบพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2563
  เลื่อนการสอบ และขยายเวลาการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2564
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online (ขยายเวลาเป็นระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64)
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ภายในวันที่ 24 ม.ค. 64)
  (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน)
 4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 5. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.ac.th ในวันที่ 3 ก.พ. 64
โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน
 1. แก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา
 2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หลังจากดำเนินการแก้ไข (ตรวจสอบในส่วนที่ได้ทำการแก้ไขไปแล้ว)

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 25 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64
25 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64
2ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 4 ม.ค. 64
ภายในวันที่ 24 ม.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ7 ม.ค. 64
3 ก.พ. 64
4สอบคัดเลือก10 ม.ค. 64
7 ก.พ. 64
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน14 ม.ค. 64
11 ก.พ. 64
6ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา14 – 16 ม.ค. 64
12 – 14 ก.พ. 64
(ภายในเวลา 16.00 น)
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์) และให้ยืนยันการขอรับทุน18 – 19 ม.ค. 64
15 – 16 ก.พ. 64
(ภายในเวลา 16.00 น)
8ผู้ได้ยืนวันสิทธิ์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บ ทปอ. (student.mytcas.cupt.net)22 – 23 ก.พ. 64
9ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์27 ก.พ. 64
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020