ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Portfolio จากประกาศ
    – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Portfolio (เพิ่มเติม)
  2. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th วันที่ 25 ธ.ค. 63
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 – 10 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.) เปลี่ยนเป็น
1 – 11 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 63)
1 – 11 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณา Portfolio17 ธ.ค. 63
4ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์25 ธ.ค. 63
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับฟังการชี้แจงการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
8 ม.ค. 63
6ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Zoom Video Conference
7 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
10 ม.ค. 64
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 12 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
15 ม.ค. 64
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล
13 – 25 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
16 – 25 ม.ค. 64
9ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net22 – 23 ก.พ. 64
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว27 ก.พ. 64
11ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
12กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-507, 044-223-519
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010