ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนที่ 3ฯ
  – ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
 2. Download เอกสาร และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ได้แก่
  2.1 แบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้าย 3)
  2.2 เอกสารสำแดงสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้าย 4)
 3. นำส่งเอกสารที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กลับมายังสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ที่  E-mail : surada@g.sut.ac.th เท่านั้น ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. ดังนี้
  3.1 แบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้าย 3)
  3.2 เอกสารสำแดงสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้าย 4)
  3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ที่ลงลายมือชื่อในเอกสารสำแดงสุขภาพ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. รายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดสอบระบบ  Zoom Video Conference และรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
  ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. โดยจะส่ง Zoom ID ให้ในกลุ่ม Line ตาม QR Code ที่แนบมาในเอกสารรายละเอียดแนบท้าย 2

 5. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
  ในวันที่ 10 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  (รายละเอียดแนบท้าย 2)
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หรือส่งเอกสาร ตามวัน เวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 – 10 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.) เปลี่ยนเป็น
1 – 11 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 63)
1 – 11 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณา Portfolio17 ธ.ค. 63
4ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์25 ธ.ค. 63
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับฟังการชี้แจงการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
8 ม.ค. 63
6ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Zoom Video Conference
7 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
10 ม.ค. 64
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 12 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
15 ม.ค. 64
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล
13 – 25 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
16 – 25 ม.ค. 64
9ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net22 – 23 ก.พ. 64
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว27 ก.พ. 64
11ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
12กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  โทร. 044-223507 หรือ 044-223519