รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2
(รับสมัครวันที่ 25 ธ.ค. 63 – 18 ม.ค. 64)

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)
 4. หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรฯ) Update 24 ธ.ค. 63 เวลา 19.45 น.
 5. หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
 6. หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์)
 7. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่
 8. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Update 24 ธ.ค. 63 เวลา 19.45 น.
 9. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 10. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เฉพาะ ร.ร. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 11. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 12. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน
 1. กรอกข้อมูลการสมัคร Online
 2. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร
  (โปรดตรวจสอบ รหัสผู้สมัคร ก่อนดำเนินการในขั้นตอนที่ 3. และ 4.)
 3. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร

 4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารโดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 5. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
  (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ)
 6. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
  (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน
 1. แก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา
 2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หลังจากดำเนินการแก้ไข (ตรวจสอบในส่วนที่ได้ทำการแก้ไขไปแล้ว)

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 25 ธ.ค. 63 – 18 ม.ค. 64
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ม.ค. 64)
25 ธ.ค. 63 – 18 ม.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก18 ก.พ. 64
4ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net22 – 23 ก.พ. 64
5ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net27 ก.พ. 64
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว27 ก.พ. 64
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
8กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020