คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน มทส. “ศักยบัณฑิต” ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน มทส. “ศักยบัณฑิต”
  1. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
  3. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223014 หรือ 044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-223026
    โทรสาร 044-223010