คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน มทส. “ศักยบัณฑิต” ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน มทส. “ศักยบัณฑิต” ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223014 หรือ 044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-223026
    โทรสาร 044-223010