ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ตามระบบ TCAS รอบ Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64)
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
  4. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64 ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว รายงานตัวและทำสัญญา  ส่งเอกสารประกอบการทำสัญญาฯ พร้อมด้วยผู้ค้ำประกัน ในวันจันทร์ที่ 15 มี.ค. 64 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แผนที่การเดินทางไปยังอาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010