ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2564

ขันตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง Download แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ หมายเลข 1 – 4 
  และให้ส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 – 4 ที่แพทย์ลงนามรับรอง พร้อมทั้งแนบเอกสารตัวจริงจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมกันเป็น PDF File เพียงไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสผู้สมัครและชื่อ ส่งกลับมายังสำนักวิชาพยาบาลศสาตร์ ทาง E-mail : surada@g.sut.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 16 – 25 ม.ค. 64
 3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์
  โดยจะเรียกจากผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ในวันที่ 28 ม.ค. 64
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House
  ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net ระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64
 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว
  ได้ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 27 ก.พ. 64
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 – 10 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.) เปลี่ยนเป็น
1 – 11 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 63)
1 – 11 ธ.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณา Portfolio17 ธ.ค. 63
4ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์25 ธ.ค. 63
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับฟังการชี้แจงการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
8 ม.ค. 63
6ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Zoom Video Conference
7 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
10 ม.ค. 64
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 12 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
15 ม.ค. 64
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล
13 – 25 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น
16 – 25 ม.ค. 64
9ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net22 – 23 ก.พ. 64
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว27 ก.พ. 64
11ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
12กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  โทร. 044-223507 หรือ 044-223519

 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223014 หรือ 044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-223026
  โทรสาร 044-223010