สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น

กำหนดการรับสมัคร / ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 20 ม.ค. – 15 ก.พ. 64
ภายในเวลา 16.00 น.
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 1 – 2 วันทำการ)
17 ก.พ. 64
ภายในเวลา 16.00 น.
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก5 มี.ค. 64
4ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด5 – 9 มี.ค. 64
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา10 มี.ค. 64
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่11 มี.ค. 64