รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 3/2561

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา <– คลิ้กเพื่อศึกษารายละเอียด

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีการจัดการ,
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่รับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 3/2561

รายละเอียดการรับสมัคร
 • นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. 61 – 21 ก.พ. 62
 • ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง www.sut.ac.th/ces ประกาศผลวันที่ 13 มี.ค. 62
 • ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
 • หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา
ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. บันทึกข้อมูลการสมัครทาง Internet (ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. 61 – 21 ก.พ. 62)
 2. พิมพ์ใบสมัคร
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020