รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • เริ่มรับสมัคร วันที่  30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562
รับสมัคร/ประกาศผล
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์11 มิ.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์13 มิ.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House14 มิ.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net17 - 18 มิ.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 20 มิ.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 - 26 มิ.ย. 62
8กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์11 มิ.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)13 มิ.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House14 มิ.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net17 - 18 มิ.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 20 มิ.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 - 26 มิ.ย. 62
8กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์11 มิ.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์13 มิ.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House14 มิ.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net17 - 18 มิ.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 20 มิ.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 - 26 มิ.ย. 62
8กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์11 มิ.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์13 มิ.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House14 มิ.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net17 - 18 มิ.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 20 มิ.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 - 26 มิ.ย. 62
8กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.
2ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร6 - 7 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 23.59 น.
3ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้อง (กรณีที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม/อัปโหลดเพิ่มเติม)ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 และ 310 มิ.ย. 62
5ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรนารี และสอบสัมภาษณ์12 มิ.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและลำดับสำรอง)
- ผู้ได้รับการประกาศคัดเลือกตัวจริง ส่งเอกสารยืนยันการใช้สิทธิ์ (ภายในเวลา 16.30 น.)
13 มิ.ย. 62
7ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (กรณีมีผู้สละสิทธิ์) ส่งเอกสารยืนยันการใช้สิทธิ์ (ภายในเวลา 10.00 น.)14 มิ.ย. 62
8ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net17 - 18 มิ.ย. 62
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 20 มิ.ย. 62
10ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา21 - 23 มิ.ย. 62
11กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 และ 310 มิ.ย. 62
3ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรนารี และสอบสัมภาษณ์12 มิ.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและลำดับสำรอง)
- ผู้ได้รับการประกาศคัดเลือกตัวจริง ส่งเอกสารยืนยันการใช้สิทธิ์ (ภายในเวลา 16.30 น.)
13 มิ.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (กรณีมีผู้สละสิทธิ์) ส่งเอกสารยืนยันการใช้สิทธิ์ (ภายในเวลา 10.00 น.)14 มิ.ย. 62
6ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net17 - 18 มิ.ย. 62
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 20 มิ.ย. 62
8ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา21 - 23 มิ.ย. 62
9กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
7. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์10 มิ.ย. 62
3ตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์12 มิ.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House13 มิ.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net17 - 18 มิ.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 20 มิ.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 - 26 มิ.ย. 62
8กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์11 มิ.ย. 62
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)13 มิ.ย. 62
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House14 มิ.ย. 62
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net17 - 18 มิ.ย. 62
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 20 มิ.ย. 62
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 - 26 มิ.ย. 62
8กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010