ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” เพิ่มเติม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาฯ กำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (ภายในวันที่ 17 ก.พ. 64 ภายในเวลา 12.00 น. )
  (นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน)
 3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และยืนยันการรับทุน
  (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 4. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 27 ก.พ. 64 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
หลังจากนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถาม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020