กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 3/2563

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
สำหรับนักศึกษา Re-entry ภาค 3/2563
ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม 2564
ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ
ลำดับที่
รายละเอียด
ชื่อเมนู
11.1) เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
- รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
- รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
เข้าสู่ระบบ
1.2) การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
(ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มี.ค. 64)
ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
1.3) บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
(โปรดกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วน)
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
1.4) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ลงชื่อและวันที่ ให้เรียบร้อย
(ต้องทำขั้นตอนที่ 1.3 ก่อน จึงจะทำขั้นตอนนี้ได้)
แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
1.5) Upload เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่

โดยหลักฐานและเอกสารทั้งหมดให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.50 MB
ซึ่งหลักฐานและเอกสารรายงานตัวต้องสแกนจากฉบับจริงเท่านั้น ได้แก่

1.5.1) แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ที่พิมพ์ไว้ในข้อ 1.4)
1.5.2) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1) ฉบับจริง ที่มีวันสำเร็จการศึกษา และตราประทับของโรงเรียน (ต้องแสดงให้เห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
1.5.3) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ใช้เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1) ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสมัครของมหาวิทยาลัย เท่านั้น)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการในข้อ 1.1 - 1.4 ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการข้อ 1.5 Upload file ได้

- คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร
2เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 26 มี.ค. 64
3Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่
(ดำเนินการได้ในตั้งแต่บัดนี้ - 19 มี.ค. 63)
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
- เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook>
- ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
(สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เข็มขัด กระดุม เครื่องหมาย เนคไท มทส. โทร. 044-224137)
เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020