ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการผ่านระบบ Online ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564

กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดกิจกรรม

*** โปรดตรวจสอบกำหนดการกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ***

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการผ่านระบบ Online

โปรดคลิกเลือกวันที่ เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ
ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ส่วนการเงินและบัญชี โทร.044-224103
การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น)
งานทุนการศึกษา โทร.044-223114ถึง5
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
รพ. มทส. โทร.044-376555
การตรวจสอบ E-mail นักศึกษาใหม่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.044-223038
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020
SUT Mobile Application (สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง)

ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application

 • ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล
 • ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล
 • ตารางเรียน/ห้องเรียน
 • ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ
 • ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด)
 • ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ
  เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ

วิธีการ Download

 • ไปที่ App store หรือ Google Play store
 • ค้นหา sut reg
 • Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน
 • Login : รหัสนักศึกษา Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา