ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศแต่ละประเภท
  1.1) ประเภทกลุ่ม A (วิศวะ, เกษตร, IT, MT, ดิจิทัล, วิทย์กีฬา, สาธาฯ), สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรนานาชาติ 
  1.2)  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
             เปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัวและการทดสอบทักษะ (Update 11 ม.ค. 62)
  1.3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
  1.4) โครงการบุตรเกษตกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1.5) โครงการลูกแสดทอง
  1.6) โครงการผู้พิการ
  1.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  1.8) โครงการรับสมัครนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง
  1.9) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์
  คำแนะนำในการพิมพ์ หากพบปัญหาพิมพ์แล้วข้อความล้นหน้ากระดาษ ก่อนกดปุ่ม [Print] ให้ไปตั้งค่าในส่วนของ More settings แล้วติ้กเครื่องหมาย [✔]  Fit to page
 3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องนำเอกสารประกอบการสมัคร ตามประกาศรับสมัคร ฉบับจริง มาแสดงต่อกรรมการสัมภาษณ์ หากไม่นำมาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 4. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ให้มาสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562) และปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศประเภทของตนเองอย่างเคร่งครัด

   

 5. ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความประสงค์ของผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา
โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
โทรสาร 044-223-010

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี