8. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์การสมัครจาก ทปอ.
หลังสิ้นสุดการสมัคร หากตรวจสอบแล้วพบว่าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วในรอบที่ 1 Portfolio
การสมัครนี้จะเป็นโมฆะ


คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 12 ก.พ. – 23 มี.ค. 62)
 3. พิมพ์ใบสมัคร
  พิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง 1 ชุด และนำมายื่นในวันตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต (18 เม.ย. 62)

 4. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ภายในวันที่ 24 มี.ค. 62)
  *ต้องมีรหัสผู้สมัคร จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 3ได้ [ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร]

 5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 24 มี.ค. 62)
  (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน)

 6. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ หากต้องการแก้ไขเอกสารให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 มี.ค. 62)
 7. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า
เอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วน หรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล
หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง
ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

[คลิ้กเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง]

ผู้สมัครสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลการสมัครด้วยตนเองได้

ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 23 มี.ค. 62

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-582
  โทรสาร  044-223-580
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ใครบ้างต้องลงทะเบียน?

น้อง ๆ ทุกคนที่จะสมัคร TCAS62 ต้องลงทะเบียน