สำนักวิชาพบนักศึกษาใหม่ Online ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาพบนักศึกษา Online

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบ ZOOM ID แบบรายคน
ตรวจสอบ ZOOM ID แบบรายคน
รายละเอียดกำหนดการ และช่องทางของแต่ละสำนักวิชา
 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (Zoom ID : 2101012563)
  คลิกลิงค์ -> ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “นักศึกษาใหม่พบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์”
 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (Zoom ID : 2103012563)
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Zoom ID : 2102012563)
 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  – นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ตรวจสอบ ZOOM ID แบบรายคน และเข้าพบตามวัน – เวลาที่กำหนด)
  ***หลักสูตรนอกเวลา และ นศ. กลับเข้าศึกษาใหม่ โปรดติดต่อสำนักวิชา***
  – กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา (ทาง Facebook Live : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
 5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (Zoom ID : 2563019341)
 6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (Zoom ID : 2563012107 )
 7. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Zoom ID : 2563012105)
 8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Zoom ID : 6662623475) Update 6 ส.ค. 64 เวลา 15.00 น.
 9. โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (Zoom ID : 7911582670)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223016 หรือ 044-223017 หรือ 044-223094