รายละเอียด และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่จะมาสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2562

ขอให้มาถึงจุดรับรายงานตัวและจองคิว ณ อาคารต่าง ๆ

ก่อนเวลารายงานตัวประมาณ 1 ชั่วโมง คือ เวลาประมาณ 7.00 น.

โดยไม่จำเป็นต้องมาล่วงหน้าก่อนเวลาหลายชั่วโมง

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับรับรายงานตัว และมีระบบการจองคิว

ที่สามารถบริหารจัดการนักเรียนทุกคนให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

รายละเอียด และกำหนดการ ของแต่ละสาขา/สำนักวิชา

ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 หรือ 044-223-015 หรือ 044-223-025 หรือ 044-223-026

โทรสาร 044-223-010

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แผนที่การเดินทางไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
แผนที่การเดินทางไปอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12)