ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
    – รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House
    – รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท.
    – รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิต
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
  3. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 62)
  4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แต่ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
ระหว่างวันพุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010