ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  2. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net เพื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 62)
ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ
ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แต่ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
ระหว่างวันพุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    โทร. 080-394-2794, 044-223-975 หรือ 044-223957
  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]