ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิต โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สำนักวิชาต่าง ๆ
    – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 62)
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
ระหว่างวันพุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ประสงค์จะรับทุนการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010