ประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกาย และขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 2 โควตาพื้นที่) ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดำเนินการตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 10 เมษายน 2562
แทนกำหนดการเดิม (วันที่ 10 – 11 เมษายน 2562)

เพื่อลดปัญหาการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2562  (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 3)
 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารเพื่อประกอบการตรวจร่างกาย (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 4)
อนึ่ง ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ
จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ครบถ้านตามวัน เวลา ที่กำหนด
หากไม่เข้ารับการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์
นักเรียนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง

และไปถึงสถานที่จัดสอบก่อนเวลาที่กำหนด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  โทร. 080-394-2794, 044-223-975 หรือ 044-223957 หรือ 044-223958
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]