ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 โคตาพื้นที่) ใหม่

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  2. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net เพื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระหว่างวันที่ 24 – 25 เม.ย. 62)
  3. ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) ในวันที่ 30 เม.ย. 62 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    โทร. 080-394-2794, 044-223-975 หรือ 044-223957
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]