รอบที่ 3 : รับตรง (ผ่าน มทส.)

รับสมัคร/ประกาศผล
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online17 - 29 เม.ย. 62
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์9 พ.ค. 62
3ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต
โดยนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (ตามข้อ 4.2) มายื่นด้วย
13 พ.ค. 62 (เปลี่ยนแปลง)
4สอบสัมภาษณ์14 พ.ค. 62 (เปลี่ยนแปลง)
5- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (เพิ่มเติม ณ วันที่ 29 พ.ค. 62)
17 พ.ค. 62
6กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัว
ของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-582
    โทรสาร  044-223-580
  • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010