ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  3. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 24 – 25 เม.ย. 62)
  4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
ระหว่างวันพุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net
มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010