ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย. 62 ภายในเวลา 15.00 น.

 3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 4. ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) ในวันที่ 30 เม.ย. 62 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
 5. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเลขประจำตัวนักศึกษา และกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้ประมาณเดือนกรกฏาคม 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  โทร. 080-394-2794, 044-223-975 หรือ 044-223957
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • งานทุนการศึกษา
  โทร. 044-223-114 ถึง 5 หรือ 044-223-129
  โทรสาร 044-223-115