ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ส่งชื่อไปยังระบบ Clearing house เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 โควตาพื้นที่)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ยืนยันเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS62)
  โดยดาวน์โหลดเอกสาร (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งเอกสารดังกล่าวไปยัง E-mail : noknoi@sut.ac.th ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

 3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 62 ภายในเวลา 16.30 น.

 4. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 5. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเลขประจำตัวนักศึกษา และกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้ประมาณเดือนกรกฏาคม 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  โทร. 080-394-2794, 044-223-975 หรือ 044-223957
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • งานทุนการศึกษา
  โทร. 044-223-114 ถึง 5 หรือ 044-223-129
  โทรสาร 044-223-115