รายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ (ผ่าน ทอป.) ปีการศึกษา 2562

โปรดศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บ ทปอ. (ในวันที่ 9 พ.ค. 62)
 2. ตรวจสอบรายชื่อ พิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มการยืนยันเข้าศึกษา / ไม่ใช้สิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (จะสามารถพิมพ์ได้ในวันที่ 10 พ.ค. 62 เป็นต้นไป)
  คำแนะนำในการพิมพ์เอกสาร หากพบปัญหาพิมพ์แล้วข้อความล้นหน้ากระดาษ ก่อนกดปุ่ม [Print] ให้ไปตั้งค่าในส่วนของ More settings แล้วติ้กเครื่องหมาย [✔] Fit to page

 3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ ดังนี้
  ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์
  รายละเอียดเพิ่มเติม แยกตามสำนักวิชา / สาขาวิชา
  โปรดดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บ ปทอ. (ในวันที่ 17 พ.ค. 62)
 5. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 พ.ค. 62

[คลิ้ก =>พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา]

นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภายในกำหนดวันที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกคน
ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทอป.)
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
และผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี