ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบ 3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการจากประกาศ
    โปรดดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  2. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
  3. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และ
นักเรียนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และไปถึงสถานที่จัดสอบก่อนเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

โทร. 044-223-975 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-958

แผนที่การเดินทางไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (F9)

แผนที่การเดินทางไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี