ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3​ รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการจากประกาศ
    โปรดดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  2. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 8.00 น. (หากมาเกินเวลา 08.15 น. จะถือว่าสละสิทธิ์)
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บ ปทอ. (ในวันที่ 17 พ.ค. 62)
  4. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
    นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภายในกำหนดวันที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และ
ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และไปถึงสถานที่รายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

โทร. 044-223-507 หรือ 044-223-510 หรือ 044-223-519

แผนที่การเดินทางไปยังอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12)