กิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 

(ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าสู่ระบบ)

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ
 1. เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
 2. รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
  รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
 3. กดปุ่ม [ตรวจสอบ] เพื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาใหม่
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการเลือกเมนูดังนี้
ลำดับที่
รายละเอียด
ภาพตัวอย่าง/ชื่อเมนู
ดำเนินการตามขั้นตอนนักศึกษาใหม่
11.1 จองหอพักนักศึกษา Online
รอบที่ 1 วันที่ 4 – 10 มิ.ย. 62
(เปิดระบบเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย)
รอบที่ 2 วันที่ 20 - 23 มิ.ย. 62 Update 17 มิ.ย. 62
(เปิดระบบเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย)
- คำแนะนำการจองหอพัก Online
- รายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก และตรวจสอบผลการจัดห้องพักนักศึกษาใหม่
- เพจหอพักนักศึกษา มทส.
(สอบถามรายละเอียดได้ที่งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170, 044-225120)
จองหอพักนักศึกษา
1.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าหอพัก
จองรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 11 มิ.ย. 62
จองรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิ.ย. 62 Update 17 มิ.ย. 62

นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

- คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
(สอบถามรายละเอียดการชำระเงินได้ที่งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน
2ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
2.1 บันทึกทึกประวัตินักศึกษาใหม่ (ดำเนินการได้วันที่ 10 มิ.ย. - 11 ก.ค. 62)
- คำแนะนำการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่
2.2 Upload เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดังนี้
(ดำเนินการได้ในวันที่ 10 มิ.ย. - 11 ก.ค. 62)
1) ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารข้อ 1) และ ข้อ 2)(ถ้ามี) ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์
- คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
เข้าสู่ระบบทำการ Corp/Upload ภาพ และใบแสดงผลการเรียน
2.3 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
(ดำเนินการได้ในวันที่ 10 มิ.ย. - 11 ก.ค. 62)
(ต้องทำขั้นตอนที่ 2.1 และ 2.2 ก่อน จึงจะทำขั้นตอนนี้ได้)
- รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่
(ดำเนินการได้ในวันที่ 10 มิ.ย. - 10 ก.ค. 62)
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- ศึกษาคำแนะนำการใช้งานเครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพ
- เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook>
- คำแนะนำวิธีการ Crop/Upload ภาพ
- ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
(สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เข็มขัด กระดุม เครื่องหมาย เนคไท มทส. โทร. 044-224117)
เข้าสู่ระบบทำการ Corp/Upload ภาพ และใบแสดงผลการเรียน
4ทดสอบความรู้แรกเข้าทางวิชาการ
- ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
**กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ**

(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะยังไม่มีเลขที่นั่งสอบ เนื่องจากสำนักวิชาฯ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการในการแบ่งกลุ่มนักศึกษา ซึ่งจะแจ้งเลขที่นั่งสอบให้นักศึกษาทราบในภายหลัง)
- ตารางทดสอบความรู้กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (11 ก.ค. 62)
- ขอแจ้งรายละเอียดการสอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

- ตารางทดสอบความรู้ทุกกลุ่มสาขาวิชา (ยกเว้นกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์)
(12 ก.ค. 62)
- คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online (Clip ความยาว 7 นาที)

นักศึกษา กลับเข้าศึกษาใหม่ => คลิ้กเพื่อตรวจสอบตารางสอบ

ตรวจสอบระดับคะแนน => http://www.oxfordenglishtesting.com
(Org ID : 117217)

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223013)
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ (ทดสอบความรู้แรกเข้าฯ)
5ยืนยันสิทธิ์การขอยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
(ระหว่างวันที่ 11 - 12 ก.ค. 2562)
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 23.59 น.

- คำแนะนำการยืนยันสิทธิ์การขอยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ (Clip ความยาวประมาณ 4 นาที)
- โปรดคลิ้กอ่านก่อนยืนยันสิทธิ์!!!
- การยื่นเทียบโอนผลการสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223013)
ยืนยันสิทธิ์ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
6ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น)
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholarship.sut.ac.th
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษา โทร. 044-223114 ถึง 5)
7เปิดบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 10 ก.ค. 62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สำหรับนักศึกษาใหม่)
- รายละเอียดการเปิดบัญชีธนาคาร
- คำแนะนำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
8ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
(สามารถตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62 เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ (ใกล้ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
- ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ Online (กรุณาลงทะเบียนก่อนตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)
- สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-376555
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020