ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการจากประกาศ
    โปรดดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  2. รายงานตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิ.ย. 62
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
  4. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  5. ติดตามข่าวกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ผู้สมัครควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และไปถึงสถานที่รายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิชาทันตแพยศาสตร์

โทร. 044-223582

แผนที่การเดินทางไปอาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)

แผนที่การเดินทางไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี