ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
    และปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศอย่างเคร่งครัด

  2. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างการ ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 – 08.00 น. (หากมาเกินเวลา 08.15 น. จะถือว่าสละสิทธิ์) ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
  4. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  5. ติดตามข่าวกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

อนึ่งผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศ
หรือไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

โทร. 044-223507 หรือ 044-223510

แผนที่การเดินทางไปอาคารวิชาการ 1 (C1)