ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ จากประกาศ
  – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
  – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

 2. ยืนยันเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS62) โดยดาวน์โหลดเอกสาร (ตามเอกสารแนบท้าย 2) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งเอกสารดังกล่าวไปยัง E-mail : Noknoi@sut.ac.th ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. หากไม่ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 3. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ยืนยันเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาแล้ว ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net เพื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 62)
 4. หากผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ไม่ดำเนินการยืนยันเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาฯ ตามวัน เวลา ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับถัดไป
 5. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 20 มิ.ย. 62
 6. อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 7. ติดตามข่าวกิจกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  โทร. 080-394-2794, 044-223-975 หรือ 044-223957
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]