ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 1/2562

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 เคมี
4 จุลชีววิทยา
5 ชีวเวชศาสตร์
6 ฟิสิกส์
7 ฟิสิกส์ประยุกต์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
2 เทคโนโลยีชีวภาพ
3 พืชศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
2 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
4 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
5 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
6 วิศวกรรมวัสดุ
7 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
8 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ / วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เวชศาสตร์ปริวรรต
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010